Fastighetsägare

Vi på ABICT är stolta över att kunna erbjuda hög kvalitet i de tjänster vi erbjuder. Bra relationer och samarbeten med seriösa och långsiktiga partners i kombination med en bra fungerande verksamhet är det som driver oss framåt.

Vi rör oss på en marknad i ständig förändring och för att även i framtiden kunna hålla allra högsta nivå kommer vi att fortsätta främja hög kvalitet med hjälp av vårt partners Vårt mål är att ge våra boende bästa tänkbara upplevelse i den utsatta situation de befinner sig. Genom att arbeta med fastighetsägare som sätter kvalitet och säkerhet i fokus skapar vi väl fungerande boenden.

Några krav på fastigheter för asylboenden

Migrationsverket strävar alltid efter att ordna ett så värdigt boende som möjligt för människor som söker asyl.Varje leverantör ska exempelvis garantera och ansvara för att de lagstadgade kraven för brandskydd uppfylls. Om leverantören inte har ett bygglov för en anläggning (kan exempelvis handla om äldre byggnader) måste leverantören istället anlita en brandsakkunnig. Denne dokumenterar brandskyddet och bedömer hur väl en anläggning uppfyller lagar och föreskrifter. Krav finns även gällande bland annat ventilation samt dusch- och tvättmöjligheter. Dessutom besiktigar personal från Migrationsverket boendet innan asylsökande kan flytta in, rummen ska vara möblerade och gå att låsa.

Varför ABICT?

De flesta ABT saknar en verksamhetsplan och organisation för att driva verksamheten på ett lyckosamt sätt, vilket gör att belastningen på Migrationsverket samt även andra samhällsinsatser såsom exempelvis polis, sjukvård, väktare mm är mycket stort. Det finns ett stort intresse för att arbeta efter den aktuella modellen som ABICT arbetar med.

De senaste åren har asylsökande som kommit till Sverige varit stort, vilket lett till att många startat asylboenden utan någon bakomliggande tanke på funktion, organisation och integration.

De asylsökande placeras i boenden med en lång handläggningstid hos Migrationsverket (pga överbelastning) för att få avslag eller rätt till PUT (permanent uppehålls tillstånd). Under denna tid är det många ABT som inte satsar på integration för de boende utan enbart förvarar dem tills beslut från Migrationsverket kommer, vilket leder till att den enskilde individen passiviseras som i sin tur ofta leder till depression.

Målet med den modell vi utarbetat är att de asylsökande skall integreras snarast möjligt, vilket leder bättre fungerande boenden. ABT skall vara säkra och trygga boenden både för personal och de som bor där.

En förutfattad mening bland fastighetsägare är att de tror att de asylsökande sliter ut fastigheten. Man ska tänka på att det är mycket människor under relativt lång tid som ska samsas på en begränsad yta. Många av dem har traumatiska upplevelser med sig och mår inte bra. För att få litet slitage och ingen skadegörelse så krävs kommunikation och delat ansvar. Vår erfarenhet visar att med infomöten en gång per månad samt deltagare av de boende i olika råd skapar bra förutsättningar till att hålla boendet rent och snyggt.