Tjänster

Vi erbjuder bemanning och drift av asylboenden enligt vår egna modell som skapar trygghet och normaliserar livet och vardagen för de som bor hos oss. Detta gör vi genom att bland annat genom ett starkt ledarskap och fokus på grupputveckling för att skapa säkerhet, trygghet och framtidshopp.

Det finns cirka 22.000 ABT-boenden enligt MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap). Av dessa saknar många en verksamhetsplan och organisation för att driva verksamheten på ett lyckosamt sätt.

Vi på ABICT hjälper till med total drift av asylboenden genom att arbeta efter en väl beprövad modell som innebär att de asylsökande skall integreras snarast möjligt, vilket leder bättre fungerande boenden. ABT skall vara säkra och trygga boenden både för personal och de som bor där.

ABICT arbetar bland annat med att ge personalen kontinuerlig utbildning samt utvärdering av dessa. ABICT erbjuder även bemanning och rekryteringshjälp samt konsultationer.

Konceptbeskrivning

För att bedriva sociala och stödjande verksamheter krävs goda färdigheter i beteendevetenskap, gruppdynamik samt ett gott ledarskap.

Grunden i vår verksamhet är att vara goda arbetsgivare och erbjuda våra medarbetare ansvar, tydlighet, utveckling och trygghet. Det goda ledarskapet avspeglar sig såväl i planer, organisation samt i det vardagliga mötet.

För att skapa en god grund för vård och rehabilitering arbetar vi med det goda ledarskapet gentemot kunderna. Genom att erbjuda tydlighet, växande ansvar och dialog samt ett rakt och neutralt bemötande skapas trygghet och öppenhet vilket underlättar verksamheten.

Att skapa förutsättningar för de grundläggande behoven (mat, sömn, synlighet, fasta ramar)och genom rak och tydlig återkommande information och synlig personal och ledning ger en stabilitet som underlättar behandling och assistans.

Tillsammans med medarbetarna genomförs regelbundna reflektioner och utvärderingar för att öka måluppfyllnad och kvaliteten. Den största delen sker av den enskilde mot förbättringsmålen i den dagliga verksamheten. Detta följs sedan upp av ledningen och fastställs och rutinerna revideras.

Regelbundna utvärderingar med kunderna sker för att ta in deras synpunkter och förslag. Utöver det så sker det ständig inhämtning av synpunkter i det dagliga arbetet och dessa diskuteras vid ledningsmöten och personalmöten.

Rekrytering och introduktion är nyckelområden för att skapa en god verksamhet. Rekrytering sker genom en fastställd plan med flera intervjuer samt praktiska kontroller.

Introduktionen sker under längre tid enligt ett program där även utbildning i vår modell sker under tiden. Varje ny medarbetare har en mentor under deras provanställning för stöd och utvärdering.